Archiwum

 • Archiwum - 1(4)/2010
  Spis treści
  ARTYKUŁY
  Wiesław Przybyła
  Świadomość przyrodnicza Adama Mickiewicza
  Maria Berkan-Jabłońska
  Dom rodzinny Gabrieli z Güntherów Puzyniny
  Antoni Chojnacki
  Konopnicka - pisarz profesjonalny
  Jerzy Konieczny
  Witold noskowski - dziennikarz o młodopolskim rodowodzie. Zarys biograficzny. Część II
  Przemysław Dakowicz
  "Za drugą, trzecią skonów metą". Baczyński czyta Norwida
  Magdalena Rabizo-Birek
  Metamorfozy róży. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypowieść o historii
  Dariusz Bawoł
  Przestrzeń sacrum - przestrzeń profanum w prozie Ernsta Wiecherta
  Arkadiusz Morawiec
  Życie poobozowe. Missa sine nomine Ernsta Wiecherta
  Robert Mielhorski
  Poznanie - etyczność - wartości (o trzech dyskursach historycznoliterackich nowoczesności)
  Wojciech Kudyba
  Współczesne gry z epopeją (o poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla)
  RECENZJE
  Stanisław Frycie
  Maciej Wróblewski: Czytanie przyszłości. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy
  Streszczenia

  Wojciech Przybyła

  Świadomość przyrodnicza Adama Mickiewicza

  Artykuł omawia kompetencje Adama Mickiewicza w zakresie nauk przyrodniczych oraz porusza kwestię wrażliwości poety na przyrodę i prawa nią rządzące. Analizowane fakty biograficzne (m.in. dotyczące wykształcenia i wpływu ks. S. Jundziłła), świadectwa współczesnych (np. córki, Marii Goreckiej), wypowiedzi i autokomentarze poety pozwalają uznać jego widzenie świata za naturocentryczne, oparte na wiedzy przyrodoznawczej i pełne głębokiej wrażliwości na uniwersum roślinno-zwierzęce. Ranga, którą poeta nadał przyrodzie i jej elementom, wykracza daleko poza obowiązek pisarza-mimetysty. Możemy nawet zaryzykować twierdzenie o kulcie natury, doskonale widocznym w najwybitniejszych dziełach Mickiewicza.

  Maria Berkan-Jabłońska

  Dom rodzinny Gabrieli z Güntherów Puzyniny

  Przypominając obraz rodzinnego gniazda Gabrieli Puzyniny, pisarki doby romantyzmu, autorka artykułu odwołuje się przede wszystkim do pamiętników zatytułowanych przez wydawców, Adama Czartkowskiego i Henryka Mościckiego, W Wilnie i w dworach litewskich. Propozycja pisarki była znacząca, bowiem ujawniała świadomość autorskiego dystansu, jaki wpisany jest zawsze w tok wspomnień, ich subiektywizm i celowo przyjmowany ograniczony zakres problematyki. Spisując swe memuary, Puzynina opierała się na gromadzonych skrzętnie przez lata - zgodnie z modą epoki - dziennikach, korespondencji, rodzinnych pamiątkach, sztambuchach oraz własnoręcznych rysunkach bądź litografiach autorstwa sióstr i osób zaprzyjaźnionych. To swoiste silva rerum nabrało ciekawego kształtu, ponieważ udało się autorce zachować autentyzm pierwszych doznań. Mimo upływu lat, a więc i większej zdolności lub potrzeby porządkowania tego, co minione, pamiętniki pozostawiają wrażenie zaskakującej adekwatności czasu wspominanego i możliwej ówcześnie świadomości podmiotu uczestniczącego w zdarzeniach. Upływają lata, a wraz z nimi zmienia się narratorka. Proces przeobrażeń obejmuje również wyłaniający się w toku wspomnień obraz rodzinnego domu.

  Antoni Chojnacki

  Konopnicka - pisarz profesjonalny

  W drugiej połowie XIX w. komercja zaczęła odgrywać poważnę rolę w życiu literackim, determinując zachowania pisarzy. W związku z tym pojawia się również nowy typ pisarza - pisarza profesjonalnego, który reprezentują Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa i Konopnicka. Pisarz profesjonalny traktuje swoje pisanie jako sposób zarobkowania, co nie oznacza jednak rezygnacji z innowacyjności tematycznej i artystycznej. Celem artykułu jest charakterystyka problematyki pisarza profesjonalnego na przykładzie Marii Konopnickiej, która, chcąc nie chcąc, musiała traktować pisanie jako sposób zarobkowania i zarazem utrzymania przy życiu siebie i swojej licznej rodziny. Konopnicka uprawia nie tylko lirykę społeczną, wykorzystując możliwości wiersza sylabotonicznego, ale także oryginalną nowelistykę, odważną publicystykę i impresyjną krytykę literacką. Konopnicka - twórca niezwykle wszechstronny - nie poddaje się presji komercji, jej bogatą twórczość charakteryzuje innowacyjność w ramach już istniejącego systemu konwencji, społeczne i polityczne zaangażowanie oraz komunikatywność. Artykuł informuje również o relacjach interpersonalnych Konopnickiej ze znanymi pisarzami, którzy rekomendowali jej twórczość, równocześnie ją legalizując, a także z licznymi wydawcami, którzy - w miarę jak zdobywała coraz lepszą markę na rynku literackim - reagowali, zwiększając jej honorarium, omawia także działalność różnych instytucji wsparcia pisarzy, będących w trudnej sytuacji finansowej. Autor artykułu w zakończeniu wyraża nadzieję, że twórczość Konopnickiej odzyska dawną popularność, gdyż ich tematyka społeczna staje się coraz bardziej aktualna.

  Jerzy Konieczny

  Witold Noskowski - dziennikarz o młodopolskim rodowodzie. Zarys biograficzny. Część II

  Artykuł rozszerza ramy czasowe biografii Witolda Noskowskiego opublikowanej w pierwszym numerze rocznika "Literaturoznawstwo". Niniejszy tekst przedstawia kartę warszawską i poznańską życia oraz działalności dziennikarza.
  Lata 1918-1924 to czas, gdy Noskowski trafił do miejsca swego urodzenia i przyjął stanowisko redaktora "Dziennika Powszechnego" w Warszawie oraz związał się z tamtejszym "Kurierem Porannym" i "Przeglądem Wieczornym". Rubryki tych gazet wypełniał piśmiennictwem omawiającym problemy życia codziennego i politycznego.
  Przystanią życiową Noskowskiego i miejscem jego największych zasług w dziedzinie upowszechnienia kultury stal się Poznań, z którym związał się w latach 1924-1939. Objął wówczas obowiązki redaktora kultury i sztuki w "Kurierze Poznańskim". Przyjął ponadto zadania krytyka na łamach tego dziennika i kronikarza życia teatralnego w poznańskim tygodniku "Tęcza". Pasję radiową wykazał jako autor felietonów i audycji słowno-muzycznych w kontakcie z poznańską rozgłośnią radiową.
  Zginął w Forcie VII w Poznaniu, prawdopodobnie 1 listopada 1939.

  Przemysław Dakowicz

  "Za drugą, trzecią skonów metą". Baczyński czyta Norwida

  W latach II wojny światowej Norwid, poeta głębokiej refleksji nad porządkiem dziejów, z równym zainteresowaniem był czytany przez niemal wszystkich dwudziestolatków sięgających po pióro. Jego twórczość okazała się - zapowiadało to już przecież Dwudziestolecie - jednym z najbardziej żywotnych ogniw polskiej tradycji literackiej. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, na czym polegała wyjątkowość recepcji Norwidowego dzieła w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czym różniła się od interpretacji Trzebińskiego, Bojarskiego i innych.

  Magdalena Rabizo-Birek

  Metamorfozy róży. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypowieść o historii

  Szkic stanowi interpretację poematu Róża świata K.K. Baczyńskiego - utworu z 1943 r., o szczególnie skomplikowanej i bogatej w wizyjne obrazy treści, przez krytykę uznawanego za tajemniczy i niejasny, rzadziej też komentowanego. Analizowane są obecne w nim motywy kulturowe, mityczne i baśniowe (biblijne, gnostyckie, chrześcijańskie) oraz rozszyfrowywane są aluzje intertekstualne (do utworów mistycznych i koncepcji historiozoficznych polskich romantyków, wierszy o różach Rilkego, poematów Eliota i Miłosza). Szczegółowo interpretowane są: strona formalna utworu (zmiany perspektywy narracyjnej, kształtu wersyfikacyjnego, organizacja warstwy brzmieniowej) oraz istotne dla niego symbole: róży i Księgi Świata (Liber Mundi). Przesłaniami, napisanego w apogeum II wojny światowej, poematu Baczyńskiego byłyby w świetle tej interpretacji: refleksja nad sensem historii, próba zrozumienia obecności zła w dziejach, rozważanie przeznaczeń swego, skazanego na walkę i śmierć, pokolenia, próba wyobraźniowej rekonstrukcji moralnego i estetycznego ładu.

  Dariusz Bawoł

  Przestrzeń sacrum - przestrzeń profanum w prozie Ernsta Wiecherta

  Artykuł zawiera interpretację świata przedstawionego prozy Ernsta Wiecherta, dokonywaną przez pryzmat kategorii sacrum i profanum. W powieściowym świecie Wiecherta rzeczywistość sakralną tworzą las i okolica, czyli wieś, zaś rzeczywistością profaniczną jest miasto, wojna i obóz koncentracyjny. Owa sakralna przestrzeń jest Rajem. Poza nim sytuuje się miejsce wygnania.

  Arkadiusz Morawiec

  Życie poobozowe. Missa sine nomine Ernsta Wiecherta

  Między książką Ernsta Wiecherta Der Totenwald (1946), będącą literackim zapisem pobytu autora w monachijskim więzieniu gestapo i obozie koncentracyjnym Buchenwald, a powieścią Missa sine nomine (1950) zachodzą istotne powiązania, wynikające z pisarskiej biografii, chronologii, a przede wszystkim uwidoczniające się w płaszczyźnie fabularnej oraz ideowej. Missa sine nomine jest dalszym ciągiem pisarskich, egzystencjalnych i światopoglądowych zmagań autora, wywołanych przez traumatyczne doświadczenie więzienno-obozowej rzeczywistości oraz inne destrukcyjne konsekwencje nazizmu. Powieść ta jest zarazem kontynuacją i w pewnej mierze korektą wyrażonych w Lesie umarłych rozpoznań aksjologicznych. Zawierając społeczną diagnozę tuż powojennych Niemiec, jest zarazem artystycznym zapisem wydobywania się człowieka z lagru, obrazem przezwyciężania traumy, opowieścią o zmartwychwstaniu, odrodzeniu. Należy do tematycznej odmiany pisarstwa, której treścią jest próba przezwyciężenia koszmaru rzeczywistości koncentracyjnej. Odmianę te określam mianem "literatury poobozowej".

  Robert Mielhorski

  Poznanie - etyczność - wartości (O trzech dyskursach historycznoliterackich nowoczesności)

  Najbardziej adekwatnym określeniem tego, co działo się w polskim piśmiennictwie artystycznym w XX wieku, jest - zdaniem autora - pojęcie "nowoczesność", zespalające różnorodne nurty, kierunki, prądy, zjawiska, szkoły. Przyjmując historycznoliteracki punkt widzenia, autor rzuca światło na niektóre aspekty (również plany, widnokręgi), ważne przede wszystkim dla praktyk analityczno-interpretacyjnych. Z bogatego zakresu problemów "nowoczesności" zwraca uwagę na kilka pierwszorzędnych zagadnień, dotyczących: 1) ukierunkowania poznawczego tej literatury, leżącego u podłoża każdego dzieła z kręgu "nowoczesności", 2) etyzmu, w różnych jego postaciach - motywującego każdorazowo przedsięwzięcia piśmiennicze i opisującego jego rezultaty, 3) porządku wartości, który tekst reprezentuje lub też postuluje, oraz, tylko na marginesie, 4) dylematów terminologicznych. W artykule uwypuklone zostają zatem trzy główne i znaczące dyskursy nowoczesności: 1) dyskurs epistemologiczny, 2) dyskurs etyczny, 3) dyskurs aksjologiczny.

  Wojciech Kudyba

  Współczesne gry z epopeją (o poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla)

  Artykuł ukazuje, w jaki sposób Tomasz Różycki i Wojciech Wencel nawiązują w swych poematach do tradycji epickich. Zaproponowany przez Wencla rodzaj nawiązań do archetekstu epopei można określić jako kontynuację i reinterpretację. Tekst jest pisany regularnym trzynastozgłoskowcem, utwór składa się z dwunastu pieśni, które mają charakter autonomicznych rapsodów. O epopeiczności Imago mundi decydują jednak inne, o wiele ważniejsze cechy strukturalne: temat, konstrukcja bohatera, czasu i przestrzeni. Utwór Różyckiego można zaś interpretować jako parodię eposu i kontynuację tradycji heroikomicznych. Sygnały ironicznego dystansu odnajdujemy we wszystkich niemal warstwach utworu: w stosunku narratora do świata przedstawionego, w samej konstrukcji postaci, a wreszcie i w języku. Właśnie język i styl poematu w sposób najbardziej jaskrawy ukazują parodystyczne skłonności autora.

  Abstracts
  Wojciech Przybyła
  Adam Mickiewicz’s awareness of nature

  The article discusses the competences of Adam Mickiewicz in natural science and raises the question of the poet’s sensitivity to nature and the processes governing it. The biographical facts (including the impact of S. Jundziłł), the testimonies of the contemporaries (eg. his daughter Maria Gorecka), and opinions of the poet enable to acknowledge his vision of the world as naturocentric. We may even venture to talk about the worship of nature, perfectly visible in the greatest works of Mickiewicz.

  Maria Berkan-Jabłońska
  A family house in the diaries of Gabriela Puzynina

  The article is dedicated to the evolution of the house depiction in the diaries of Gabriela Puzynina, a Polish Romanticism writer and a representative of the rich manorial sphere.
  Puzynina describes her childhood and youth spent with her parents in Lithuania in the years 1815-1843. The initial view of the house disintegrates into a series of images of the residences rented by the family for the period of intensive social life in Vilnius. The houses do not have a personal character, they are rather depicted as typical drawing rooms, filled with crowds of people.
  The image of the house changes when the palace in Dobrowolany is finished. The new residence becomes the place for the realization of the ideals longing for the picturesque and the romantic.
  Along with the writer’s maturing process, the image of the family house evolves. Dobrowolany ceases to be a fashionable residence and changes into an asylum, an ideal peaceful oasis, full of happiness and beauty, similar to Soplicowo depicted in Pan Tadeusz.
  The changing images of the house in the diaries of Puzynina are an interesting testimony of the reception of the romantic thought in the 19th century female environment.

  Antoni Chojnacki
  Konopnicka-a professional writer

  In the second half of the nineteenth century, commerce began to play a major role in the literary life, determining writers’ behaviour. Therefore, there is also a new type of writer-a professional writer, represented by Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, and Konopnicka. A professional writer treats his / her writing as a way to earn a living, but that does not mean abandonment of thematic and artistic innovation. The purpose of the article is to describe the problem on the example of a professional writer Maria Konopnicka.

  Jerzy Konieczny
  Witold Noskowski-a journalist with roots in the Young Poland movement’s tradition. An outline biography. Part 2

  The article broadens the temporal scope of Witold Noskowski’s biography published in the first issue of the yearly magazine "Literaturoznawstwo". The text depicts the journalist’s life and work in the Warsaw period and the Poznań period.
  1918-1924-the time when Noskowski returned to his birthplace and accepted the position of an editor with "Dziennik Powszechny" in Warsaw and began his collaboration with "Kurier Poranny" and "Przegląd Wieczorny". His columns in the newspapers were filled with the writing on problems of everyday life and political issues.
  Poznań, where he lived from 1924-1939, became his haven and the place of his most considerable services to the promotion of culture. At the time he was the Arts&Culture Editor and a critic for "Kurier Poznański" as well as a chronicler of the theatre life for the Poznań weekly magazine "Tęcza". He also collaborated with the Poznań broadcasting station, in which he showed his passion for the radio as the author of radio features and music and poetry programmes.
  He died in Fort VII in Poznań, most likely on November 1, 1939.

  Przemysław Dakowicz
  "Beyond the second, the third goal of deaths". Baczyński reads Norwid

  The article is focused on revealing traces of Norwid’s literary tradition hidden in the output of K.K. Baczyński. For Baczyński-a young poet who owes to Norwid practically as much as to Słowacki-the author of Vade-mecum turned out to be the master of historic maturity. The main aim of this dissertation is to find the answer to the question why Baczyński particularly in Norwid’s output found suitable manner of expressing the situation of an individual experienced by the most difficult and painful life choice between personal happiness and engagement in community’s fate.

  Magdalena Rabizo-Birek
  The metamorphoses of the rose. Krzysztof Kamil Baczyński’s parable of history

  The essay is an interpretation of Róża świata-the poem by K.K. Baczyński, which has been written in 1943, with its content being especially complicated, but rich in vision images, recognized by critics as mysterious and unclear, but rarely commented on. The cultural and mythical (biblical, gnostical, Christian) motives are being analyzed and the intertextual allusions (to mystical work and historiosophical concepts of Polish romantics, poem about roses by Rilke, narrative poetry by Eliot and Miłosz) are being unscrambled. The formal part of the composition (changes in the narrative perspective, versification shape, organization of sound layer) and important symbols: roses and Liber Mundi, are being interpreted in details. The messages of this poem, written in the apogee of Second World War by Baczyński would be, as explained in this interpretation: reflection on the sense of history, the attempt to understand the presence of evil in the human history, deliberation on the destiny of his generation-fated to fight and die, the effort to reconstruct the moral and esthetical order in his imagination.

  Dariusz Bawoł
  Space of sacrum-space of profanum in prose of Ernst Wiechert

  This paper is a description of fictional world of Ernst Wiechert’s prose in anthropology of religion terms: sacrum and profanum. The space in it is divided into two areas, which the writer gave the opposite values. The first one is an imaginary transcription of Wiechert’s childhood in the East Prussian forests. It has positive value as sacrum and it is depicted by relation to eternity, biblical religion, natural law, traditional ethics, and piety towards nature. The second one is urban civilization, negative valorized. It is ruled by militarism, violence, religious hypocrisy and reification of the human person.

  Arkadiusz Morawiec
  Living after concentration camp imprisonment. "Missa sine nomine" by Ernst Wiechert

  There are significant connections between the book Der Totenwald by Ernst Wiechert (1946), which is the author’s literary record of imprisonment in Munich Gestapo prison and concentration camp Buchenwald, and a novel Missa sine nomine (1950), resulting from biography, chronology, and above all in narrative and ideological sphere. Missa sine nomine is a continuation of artistic, existential, and ideological struggle of the author, caused by the traumatic experience of prison-reality and other destructive consequences of Nazism. This novel is both a continuation and (to some extent) correction of axiological insights expressed in Der Totenwald. Being the social diagnosis of post-war Germany, the novel is also the artistic record of extracting the man from the camp, an image of overcoming trauma, the story of the resurrection, rebirth. Missa sine nomine belongs to the literature, whose content is an attempt to overcome the nightmare of concentration camp reality. I propose to name that type: "post-concentration camp literature".

  Robert Mielhorski
  Cognition-Ethicality-Values (About three historic-literary discourses of modernity)

  This work is an attempt at examining modern Polish literature with regard to three categories: cognition, ethicality and axiology; whereas each of them is separately called "a discourse". Here modernity is also (alternatively) referred to as the twentieth-century feature (a term used by critics) since it describes different phenomena, directions, schools and trends that determined Polish writing in the last century. The terms the twentieth-century feature and modernity are proposed here in place of the term modernism which is more frequently used by western critics; they do not, however, cause any ambiguities related to the definition of the Polish modernism of the turn of the 19th century (the Young Poland movement). The work is divided into three parts, each discussing one discourse, respectively. The cognitive discourse indicates the epistemological nature of the 20th-century writing predominated by believing in the concept of a work able to describe the undiscovered areas of empirical reality. This postulate involved not only the awareness of experiments performed by authors, but also a turn towards the past (bygone eras) and seeking there methods of deepening the knowledge of the contemporary world (such as antiquity or neoclassicism). The cognitive aspect of the 20th-century writing becomes more clear when we confront modern literature with postmodernity, that is orientation not to cognition but to the market value of a piece of work, to consumption, writing technique, to the lack of coherent vision of the world. The ethical discourse, in turn, is related to the characteristic attitudes of the 20th-century authors whose task was to bear testimony to the contemporary world and to make a moral evaluation of the realities surrounding the writer. The aim of literature was not beauty itself retained in a work but a turn towards pragmatic reality as well as saving those worlds (such us multicultural ones) which gradually sink into oblivion. Ethicality is also related to postulates and programmes of writers and literary critics, as well as moral obligations of literature itself. The axiological discourse, on the other hand, is related to evaluation of a literary work by specific values proposed by the work itself. Literature is an evaluative act instead of a game (form, genre, style, etc.)-as it happens in the postmodern writing. The crisis of the postmodern axiology is clearly visible from the angle of modernity: the order of values is replaced by chaos and atomization of the world vision, lack of hierarchies and canons.

  Wojciech Kudyba
  Contemporary games with epos (the poems of Tomasz Różycki and Wojciech Wencel)

  The article presents how Tomasz Różycki and Wojciech Wencel refer in their poems to tradition of epos. The Wencel’s way can be defined as a continuation and reinterpretation. Różycki’s model can be interpreted as a parody of an epos and continuation of the tradition of mock heroic poetry.