Archiwum

 • Archiwum - 1(2)/2008
  Spis treści
  Ida Sadowska
  „Sławianie, my lubim sielanki”. Franciszek Karpiński w świetle sądów krytycznych Piotra Chmielowskiego
  Anna Chomicz
  Na papierze i w kopercie (o pozajęzykowym wymiarze listu w prozie Elizy Orzeszkowej)
  Paweł Wojciechowski
  Okolice geniuszu. Rzecz o Studiach i wrażeniach Antoniego Langego
  Dawid Maria Osiński
  Lwów w Kaśce Kariatydzie Gabrieli Zapolskiej
  Olga Ciwkacz
  Kornel Makuszyński jako recenzent teatralny „Słowa Polskiego” (1905–1909)
  Ewelina Lesisz
  Wpływ rewolucji 1905–1907 na kształt i profil „Promienia”
  Joanna Jasińska
  Od katharsis do apokalipsy. Szlachetna jednostka i wielka idea wobec rewolucji w Duchach Aleksandra Świętochowskiego
  Magdalena Sadlik
  Motyw „długich, nocnych rodaków rozmów” w twórczości Wyspiańskiego, Żeromskiego i Berenta
  Grażyna Legutko
  Pisarz zanurzony w historię. Gustaw Daniłowski wobec idei niepodległości
  Sylwia K. Jurkowska
  Poeta i poezja w świecie Leśmiana (kilka przybliżeń)
  Anna Szlagowska
  Poetyka ciszy – „muzyczna” proza Franza Kafki
  Monika Bednarczuk
  Między polityką a psychoanalizą i soteriologią. O kilku polskich spojrzeniach na XX-wieczny Berlin
  Joanna Jagodzińska
  Tożsamość, rodzina, szkoła. Obrazy PRL-u w prozie najnowszej
  RECENZJE
  Krystyna Płachcińska
  Maria Barłowska: Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera Bartłomieja Nowodworskiego…
  Piotr Pirecki
  Samuel Leszczyński: Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim i Kozakami w Roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana
  Renata Jagodzińska
  Anna Czabanowska-Wróbel: Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego
  Kazimierz Maciąg
  Aleksander Główczewski: Poetyka i pragmatyka „Rozmów z…”
  Renata Jagodzińska
  Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik
  Streszczenia

  Ida Sadowska

  "Sławianie, my lubim sielanki". Franciszek Karpiński w świetle sądów krytycznych Piotra Chmielowskiego

  Artykuł dotyczy recepcji dzieł Franciszka Karpińskiego w okresie przełomu XIX i XX wieku. Koncentruje się na przedstawieniu Wstępu autorstwa Piotra Chmielowskiego do Pism wierszem i prozą Karpińskiego, opublikowanych w 1896 roku. Opinie wyrażone przez czołowego krytyka doby pozytywizmu okazały się ważne dla odbioru twórczości Karpińskiego, bowiem od tego czasu wzrosła jego ranga literacka. Krytyk zwraca szczególną uwagę na portret psychologiczny poety odtworzony na podstawie jego biografii i uzupełnia go opiniami na temat twórczości. Najsilniej wyeksponowane zostały cechy narodowe pisarstwa Karpińskiego.

  Anna Chomicz

  Na papierze i w kopercie (o pozajęzykowym wymiarze listu w prozie Elizy Orzeszkowej)

  Autorka analizuje pozajęzykowe właściwości listu, dostrzegając w nich aktywny oraz istotny czynnik "zaocznej" komunikacji w prozie Elizy Orzeszkowej.

  Paweł Wojciechowski

  Okolice geniuszu. Rzecz o Studiach i wrażeniach Antoniego Langego

  Autor analizuje Studia i wrażenia Antoniego Langego jako swoistą odyseję ku doskonałości, "poszukiwanie ideału współczesnego […] i rozważanie tajemnicy twórczości", a także próbę przełamania fundamentalnej modernistycznej antynomii między pragnieniem przynależności do społeczeństwa a wewnętrznym imperatywem indywidualizacji.

  Dawid Maria Osiński

  Lwów w Kaśce Kariatydzie Gabrieli Zapolskiej

  Autora zajmuje paradoks zapisu doświadczenia miejskiego widzianego przede wszystkim z perspektywy kobiety uwięzionej (tytułowej bohaterki Kaśki Kariatydy Gabrieli Zapolskiej), wrzuconej w tryby "maszyny męskiej i miejskiej".

  Olga Ciwkacz

  Kornel Makuszyński jako recenzent teatralny "Słowa Polskiego" (1905-1909)

  W artykule zaprezentowana została działalność Kornela Makuszyńskiego w latach 1905-1909 jako krytyka teatralnego lwowskiej gazety "Słowo Polskie". Recenzje Makuszyńskiego nie były wyłącznie dziennikarskimi notami o spektaklach wystawianych na lwowskiej scenie. Bardzo często przybierały one formę swobodnej (nierzadko dowcipnej) opowieści o teatrze, posiadały charakter polemiczny, przypominały eseje lub naukowe analizy tekstów dramatycznych. Krytyka teatralna Makuszyńskiego miała charakter intelektualny i sprzyjała rozwojowi sceny polskiej we Lwowie. Jego prasowe recenzje stanowią ważny (i wciąż mało znany) rozdział historii polskiej literatury oraz rodzimego teatru.

  Ewelina Lesisz

  Wpływ rewolucji 1905-1907 na kształt i profil "Promienia"

  Autorkę zajmuje lwowskie czasopismo "Promień": wpływ, jaki na jego kształt wywarły wydarzenia rewolucji 1905-1907 roku, jego ewolucja od formuły periodyku poświęconego sprawom szkolnym do pisma rewolucyjnego.

  Joanna Jasińska

  Od katharsis do apokalipsy. Szlachetna jednostka i wielka idea wobec rewolucji w Duchach Aleksandra Świętochowskiego

  Artykuł poświęcony jest sui generis filozofii rewolucji, istotnego komponentu historiozofii i antropologii Aleksandra Świętochowskiego, ujawnionej najpełniej w piątej części cyklu dramatycznego Duchy, zatytułowanej Pogrom.

  Magdalena Sadlik

  Motyw "długich, nocnych rodaków rozmów" w twórczości Wyspiańskiego, Żeromskiego i Berenta

  Przedmiotem artykułu jest wprowadzony na karty rodzimej literatury przez Adama Mickiewicza motyw nocnych dysput narodowych, podjęty w Młodej Polsce przez Stanisława Wyspiańskiego (Wesele), Stefana Żeromskiego (Róża) oraz Wacława Berenta (Ozimina).

  Grażyna Legutko

  Pisarz zanurzony w historię. Gustaw Daniłowski wobec idei niepodległości

  Artykuł stanowi przybliżenie "idei wzniecającej wolność ogniska", wpisanej w twórczość Gustawa Daniłowskiego. Idea ta, tkwiąca organicznie w strukturze romantycznego mitu niepodległości, traktowana była przez pisarza jako imperatyw określonej aktywności politycznej narodu, zespół aktualnych wskazówek, żywych myśli "dziadów i ojców", zdolnych poruszyć sumienie zniewolonego społeczeństwa i obudzić pogrążonego w letargu ducha walki.

  Sylwia K. Jurkowska

  Poeta i poezja w świecie Leśmiana (kilka przybliżeń)

  Artykuł przybliża dość często poruszany w studiach o Leśmianie motyw poety i poezji. Służą temu omówienia czterech utworów: wiersza Do śpiewaka, cyklu Łąka, a także wierszy o incipitach "Ciało me, wklęte w korowód istnienia" oraz "Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą". Jednym z poruszanych tu problemów jest dająca się wyczytać z interpretowanych wierszy analogia między poetą a Bogiem, która wyraża się w zdolności tworzenia oraz miłowania. Z zagadnieniem tym wiążą się uwagi na temat mitotwórczych zabiegów Leśmiana wyjaśniających m.in. fenomen "śpiewaka" oraz wnikających w relacje poety z jego twórczością. Artykuł podejmuje również rozważania na temat wszechobecności rytmu łączącego człowieka (poetę) ze światem, a także zauważony w interpretacji jednego z utworów problem związków percepcji z ekspresją oraz konieczności zespolenia w procesie twórczym intuicji z rozumem. Tekst zwraca też uwagę na częste u Leśmiana dążenie do zespolenia treści z formą, czemu służy stosowanie różnego rodzaju zabiegów językowych.

  Anna Szlagowska

  Poetyka ciszy - "muzyczna" proza Franza Kafki

  Proza Franza Kafki przesycona jest ciszą, która oddziałuje na konstrukcję, ekspresję oraz ogólny sens dzieła. Znaczenie ciszy zawarte jest w mowie zaciemnionych obrazów. Cisza jest jednym z elementów konstytuujących swoistą muzyczność prozy Kafki.

  Monika Bednarczuk

  Między polityką a psychoanalizą i soteriologią. O kilku polskich spojrzeniach na XX-wieczny Berlin

  Polacy odwiedzali Berlin często i z różnych powodów, różnie oceniali jego architekturę, mentalność, urodę czy sposób życia mieszkańców, stopień rozwoju cywilizacyjnego, dostrzegalne tutaj tendencje gospodarczo-polityczne. Analizy metropolii per se, tudzież traktowanej na zasadzie pars pro toto jako miniatura państwa, oscylowały między ideologią a perspektywą antropologiczno-psychologiczną albo teologiczną. Autorka rekonstruuje obraz Berlina w dziełach Józefa Weyssenhofa, Andrzeja Struga, Aleksandra Wata, Zygmunta Nowakowskiego, Witolda Gombrowicza, Henryka Wańka.

  Joanna Jagodzińska

  Tożsamość, rodzina, szkoła. Obrazy PRL-u w prozie najnowszej

  Przedmiotem artykułu są powieści, powstałe pod koniec lat 80. i w latach 90., w których obraz PRL-u, zwłaszcza w wymiarze społecznym, staje się aktywnym - pod względem znaczenia - komponentem złożonej struktury świata przedstawionego: Weiser Dawidek Pawła Huellego, Absolutna amnezja Izabeli Filipiak, Możliwe sny Jolanty Stefko, Światło i cień Tomasza Małyszka, Głowa wroga Augustyna Barana. Ta znaczeniotwórcza aktywność elementu, sygnowanego nazwą "obraz PRL-u", analizowana jest w komplementarnych polach semantycznych, generowanych przez nośne znaczeniowo i problemowo pojęcia, takie jak szkoła, rodzina, tożsamość.

  Abstracts
  Anna Chomicz
  On the paper and inside the envelope (about the function of extralinguistic elements of a letter in Eliza Orzeszkowa's prose)

  The extralinguistic elements of a letter such as its quality, shape, colour, ornamentation, the smell of the envelope as well as the postmarks actively participate in the extra-mural communication of Orzeszkowa's protagonists. They form the "second" voice of a letter, the voice of strong expressive values. They often become the conveyer of senses and implications impossible to be uttered by means of written words.
  With a surprising ingeniousness Orzeszkowa applies to her work various sensual properties - the optical, the tactile, the aromatic and the auditory ones - of the instruments serving as a means of correspondence. In that way she sets in motion the non-verbal code that, once deciphered, allows to notice the specificity of the epistolary communication and the complex interpersonal relations, both co-creating the ideological content of that prose.

  Ida Sadowska
  "Sławianie, my lubim sielanki". Franciszek Karpiński in Piotr Chmielowski's reviews

  The article concerns the reception of the works by F. Karpiński at the end of the 19th century. It focuses on presenting Introduction by P. Chmielowski to Pisma wierszem i prozą by Karpiński, published in 1896. The opinions expressed by the leading critic of positivism were important for the reception of the works by Karpiński as his literary rank rose since then. The critic focuses mainly on the poet's psychological portrayal recreated on the basis of the poet's biography and adds his opinions on the poet's works. The national character of Karpiński's writing was exposed.

  Paweł Wojciechowski
  Genius territory. On Studies and impressions by Antoni Lange

  In Studies and impressions Antoni Lange, from among the texts and the voices of the most illustrious creators and thinkers, brings out the portrait of art and phenomenon that belongs to it. Exploration brings the writer to the statement, that art can be at a time the blessing and the artist's curse. It is the source of eternal despair and eternal nostalgia for unfulfilled ideal. The life of genius runs among Promethean heroism and the incessant feeling of strangeness in the face of himself and the world.

  Dawid Maria Osiński
  Lviv in Kaśka Kariatyda

  The article shows how Gabriela Zapolska creates a space of a city in her novel Kaśka Kariatyda. The fundamental relations in the city Lviv, where the heroine's drama is set, are dislike and hostility. Interpersonal dialogue characterizes many different structures (the voices are strangled, the space between people - between man and woman - is the inhuman arena of hate). Zapolska tries to create impressions by the naturalistic and impressionistic poetics which describe the city in its changes. The urban text about the city, which is the necropolia (the space of death), the seat of evil, symbolizes two paradoxical spaces of interpretation: woman defloration (by the man) and the city defloration (which is the symbol of a woman) by Kaśka. The city turns women in Zapolska's novel into a figurine, a puppet. Zapolska uses in her novel the elements of sensory view, detailed description, musical narration, transposition of sensations, poetic of suppression, absence in word. The paradoxical phenomenon of specific urban space is described by the woman's perspective (it is the symbolic imprisonment of a woman in the space of patriarchal principles).

  Olga Ciwkacz
  Kornel Makuszyński as a theatrical reviewer of "Słowo Polskie"

  The article presents the work of K. Makuszyński as a theatrical critic of the Lviv newspaper "Słowo Polskie" from 1905 to 1909. Makuszyński's reviews weren't only journalistic notes on the plays performed on the Lviv stage. They very often resembled a tale, an essay of a polemic character or literary analysis of dramatic texts. Makuszyński's theatrical criticism had an intellectual character and fostered the development of the Polish theatre in Lviv. His press reviews constitute an important chapter in the history of Polish literature and Polish theatre.

  Ewelina Lesisz
  The Revolution 1905 in the light of Lviv's monthly magazine "Promień"

  The article tries to decipher and describe the significance of the Revolution 1905 in the light of Lviv's monthly magazine "Promień" [The Ray]. "Promień" was created by young people related to the socialism. It was popular for its agitator's activities. Journalists had new conceptions concerning education, history, society. My aim was also to feature evolution of the Ray' s title. All articles, proclamations showed not only the way of social and cultural changes at the beginning of the 20th century, but also the influence of history on the press.

  Joanna Jasińska
  From catharsis to apocalypse. A noble individual and a great idea in view of the revolution in Duchy [Spirits] by Aleksander Świętochowski

  Pogrom [The Pogrom] and Sztorm [The Storm], closing the cycle of philosophical dramas Spirits by Aleksander Świętochowski, make sui generis a test of the writer's reckoning with revolution. Revolution is shown in dramas as a multiheaded Hydra's figure, gifted with nothing but destructive power. Confirming the evolutionary profile of historical changes, Świętochowski shows, that all mass movements threaten first of all the individual - being, in his opinion, the only subject and spiritus movens of every social transformation.

  Magdalena Sadlik
  The "long nights compatriots talks" motive in the works by Stanisław Wyspiański, Stefan Żeromski and Wacław Berent

  The text has been devoted to literary continuation, romantic tradition of "the compatriots long night-talks" by the Young Poland writers: Wyspiański, Żeromski and Berent. Wesele [Wedding], similarly to Dziady [Forefathers], became the repository of the symbols and themes merely a few years after having been written, and offered other writers the opportunity of diversified reference. Common drama knowledge guaranteed proper interpreting of those allusions by the reader. An interesting contamination of two traditions, that is the romantic one, associated with Dziady and the Young Poland one, identified with Wesele, was attempted by Wyspiański's contemporaries: Żeromski in Róża [The Rose] and Berent in Ozimina [Winter Corn]. Both works contain the symbols of the national masterpieces which had acquired topicality. Those symbols render the atmosphere of the year 1905 very well, and serve as means of expressing the opinion on the society of that time. Inspiration by Wyspiański's literary output is not restricted to characterological relationship of the characters and their similar philosophy of life. This inspiration also refers to the sphere of the novel symbolism, just to mention the Negro puppet in Ozimina or the title-role of Róża written by Żeromski.

  Grażyna Legutko
  The novelist submerged in history. Gustaw Daniłowski towards the idea of independence

  The article presents an analysis of literary oeuvre and journalistic production of Gustaw Daniłowski - Polish novelist, poet, journalist and political activist (active in the Polish Socialist Party, soldier in Pilsudski's Legion and in Polish Military Organization). The interpretation has a historical and a literary character. The author considers only one aspect of G. Daniłowski's literary oeuvre: the political aspect (problems of the idea of independence). The analysis includes among others an allegorical poem titled Na wyspie (1900), stories with contemporary settings on themes of independence and revolution: Z minionych dni (1901) and Jaskółka (1907), short stories titled W miłości i boju (1910), collections of journalistic articles: Fragmenty (1914), Bandyci z PPS (1924) and reportages: Wrażenia więzienne (1908), Z jednego źródła (1919).

  Sylwia K. Jurkowska
  Poetry and a poet - a few remarks on Leśmian's visions

  The article concentrates on the motif of poetry and a poet which is very often discussed in the studies on Leśmian. It uses the reviews of the four poems: Do śpiewaka, Łąka, Ciało me, wklęte w korowód istnienia, and Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą. One of the topics discussed here is the analogy between God and a poet, which is expressed in the ability to create and love. The article also considers the topic of omnipresence of the rhythm which connects a man (a poet) with the world and the topic of the relationship between perception and expression and the necessity of merging the mind with intuition in the creative process. The article emphasises typical of Leśmian merging of form and content by the use of different language techniques.

  Anna Szlagowska
  Franz Kafka and the poetry of silence

  This paper deals with the great significance of silence in Kafka's prose. Silence appears to be the most characteristic background for the events in his writings as well as important element of the atmosphere in the novel. I try to analyze "silence" on many levels: as special means of expression or the component of literary form. Also the deeper metaphorical sense of "silence" is being discovered. It could be understood as lack of God's response or human loneliness . Through the "silence" is being shown the musical value of Kafka's prose.

  Monika Bednarczuk
  Between politics, psychoanalysis and soteriology. On a few Polish views of the twentieth-century Berlin

  The author follows the pictures of Berlin in Polish literature in order to show some interesting motifs, problems and ways of presenting the capital, that as a symbol of the Prussian/German power has always aroused in its Polish observers fierce emotions. The visions of Berlin, its citizens as well as the visitors form a kind of panorama, reaching from the obvious political and historical context to anthropology, zoology and soteriology; from hatred to adoration. Therefore they conform the thesis according to which a journey is merely a pretext for diagnosing and seeking ways of further actions (often such as a national or spiritual liberation). Especially important seems the motif of metamorphosis the visitors undergo in Berlin (mostly a sudden inner change, but sometimes also a change in their appearance).

  Joanna Jagodzińska
  Identity, family, school. The images of Polish People's Republic in the contemporary prose from 1990s

  The analysis concerns a few Polish novels written at the end of 1980s and 1990s in which the image of the People's Republic of Poland (PRL) became the crucial element of the structure. The novels represent the convention which touches upon the theme of maturing in the sphere of social roles and responsibilities. The first, and the biggest part of the text is devoted to the analysis of Izabela Filipiak's Absolute Amnesia (Absolutna amnezja). Using methods of feminist critics, the author analyzes various aspects of women's lives entangled in paradoxes of Polish history and socio-cultural mechanisms of oppression, which deprive women of the right to decide about themselves. The process of acquiring female identity is associated with decoding the social context. The subsequent parts of the text reconstruct the novels' image of family and school, both of which are the crucial elements of the PRL's reality responsible for deforming young people's consciousness. The exemplifying material was provided by the following novels: Possible Dreams (Możliwe sny) by Jolanta Stefko, Weiser Dawidek by P. Huelle, The Enemy's Head (Glowa wroga) by Augustyn Baran.