Informacje dla autorów

Składanie tekstów do publikacji

 • Teksty w formie elektronicznej należy przesyłać drogą mailową na adres literaturoznawstwo@ahe.lodz.pl.
 • Wraz z tekstem należy przesłać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień lub tytuł naukowy, afiliację (katedra, instytut, uczelnia), adres do korespondencji, telefon, e-mail, krótką notkę biograficzną, streszczenie w języku polskim i w języku angielskim.
 • Przyjęcie tekstu do publikacji wymaga przeniesienia przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pod adresem: www.wydawnictwo.ahe.lodz.pl, w zakładce: „Informacje dla autorów”).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do publikacji. Tekstów niezamówionych redakcja nie odsyła.

 

Opracowanie tekstu

Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowywaniu tekstów:

 • Nadesłane teksty powinny być formacie doc lub rtf.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (ok. 40000 znaków ze spacjami), zaś recenzji i pozostałych tekstów – 6 stron znormalizowanego maszynopisu (10800 znaków).
 • Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4; zapisany czcionką Times New Roman 12 p.; interlinie: 1,5 wiersza; marginesy: 25 mm; przypisy zapisane czcionką 10 p., umieszczone na dole strony.
 • Sposoby wyróżnień w tekście należy ograniczać do niezbędnego minimum: kursywa – do tytułów książek, rozdziałów i artykułów (tytuły czasopism i tematy należy podawać w cudzysłowie), a także zwrotów obcojęzycznych wplecionych w tekst; druk pogrubiony – do podkreśleń.
 • W cudzysłowie należy zapisywać cytaty o objętości do dwóch wierszy w tekście, cytaty dłuższe niż dwa wiersze należy zapisywać w osobnym akapicie czcionką Times New Roman 10 p, bez cudzysłowu.
 • Przypisy należy sporządzać według następującego wzoru:
  • opis bibliograficzny druku zwartego:
   np.: M. Bachtin: Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970, s. 104.
  • opis bibliograficzny artykułu zawartego w zbiorze prac danego autora:
   np.: M. Głowiński: O stylizacji, [w:] tenże: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977, s. 185–186.
  • opis bibliograficzny artykułu zawartego w tomie zbiorowym:
   np.: J. Sławiński: Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, [w:] Publiczność literacka. Pod red. S. Żółkiewskiego i M. Hopfinger. Wrocław 1982, s. 81.
  • opis bibliograficzny artykułu zawartego w czasopiśmie:
   np.: N. Frye: Konteksty wartościowania literatury. Przeł. M. Adamczyk. "Pamiętnik Literacki" 1985, z. 4, s. 236.
 • Należy stosować polskojęzyczne formuły i skróty zastępujące poszczególne elementy opisu bibliograficznego: dz. cyt., tamże, tenże, taż...
 • Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (5–8 wierszy) w języku polskim i angielskim oraz angielskie tłumaczenie tytułu artykułu, ponadto pięć słów kluczowych określających zawartość artykułu oraz bibliografię, sporządzoną w układzie alfabetycznym. W bibliografii należy umieścić pełne imię i nazwisko Autora; poza tym obowiązują te same zasady zapisu, co w przypisach dolnych.
 • Bibliografia powinna zawierać prace, na które autor powołuje się w artykule.

 

Zasady recenzowania tekstów

Artykuły gromadzone do numeru z roku 2012 i następnych podlegają następującym zasadom recenzyjnym:

 • do oceny powołanych zostaje dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych,
 • teksty powstałe w języku obcym recenzowane będą przez jednego recenzenta zagranicznego, którego narodowość jest inna niż autora tekstu,
 • autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja),
 • recenzje mają charakter pisemny i będą kończyły się jednoznaczną opinią, czy można dopuścić artykuł do druku,
 • zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji wraz z arkuszem recenzenckim są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej,
 • nazwiska recenzentów nie są ujawniane; raz do roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości nazwiska recenzentów współpracujących.

 

Recenzenci czasopisma

 • Prof. dr hab. Zbigniew Goliński
 • Prof. dr hab. Grzegorz Gazda
 • Prof. dr hab. Barbara Bobrowska
 • Prof. dr hab. Ewa Paczoska
 • Prof dr hab Józef Tomasz Pokrzywniak
 • Prof dr hab Janina Abramowska
 • Prof. dr hab. Witold Nawrocki
 • dr hab. Elżbieta Winiecka
 • dr Bartłomiej Krupa
 • dr hab. Jacek Nowakowski
 • Dr Sylwia Karolina Karolak
 • Dr hab. Bernadetta Żynis
 • Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • Dr hab. Jana Raclavska
 • Prof. dr hab. Dariusz Rott

 

Licencja Creative Commons

Te utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

Formularz recenzji: