Od redakcji

Historia – teoria – metodologia – krytyka

Od 2007 roku redagujemy recenzowane czasopismo naukowe adresowane do badaczy z kraju i zagranicy, wydawane przez Katedrę Literaturoznawstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zamieszczane są w nim artykuły i studia, szkice interpretacyjne, recenzje naukowe i sprawozdania, jest w nim miejsce także na polemiki i dyskusje.

Od 2016 roku nieco odnowiona formuła pisma przenosi punkt ciężkości z zagadnień stricte literaturoznawczych na interdyscyplinarne aspekty współczesnej humanistyki. Sięgając do różnych jej obszarów, podejmuje problematykę z zakresu szeroko rozumianej komparatystyki kulturowej. Jako miejsce spotkań oraz integracji rodzimego i zagranicznego środowiska naukowego, pismo jest adresowane do literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, antropologów kultury, filozofów, socjologów, historyków i teoretyków idei. Stanowi forum wymiany myśli w dziedzinie historii i teorii literatury, metodologii badań literackich, a także krytyki literackiej. Pokazuje najnowsze tendencje ewolucji współczesnego dyskursu literaturoznawczego, aktualne nurty i kierunki badania literatury, język i tendencje rozwoju współczesnej krytyki artystycznej. Naszą ambicją jest, by badania obejmujące klasyczne obszary literaturoznawstwa wzbogacane były refleksją odsyłającą do szeroko rozumianych kontekstów kulturologicznych, socjologicznych, filozoficzno-estetycznych, społeczno-politycznych, religijnych, etnicznych i transmedialnych. Interesują nas wyniki badań pokazujące różne aspekty inkluzyjnego statusu kulturowej teorii literatury (kulturoznawstwo, medioznawstwo i kognitywistyka wobec współczesnej refleksji teoretycznoliterackiej), rozwijające kwestię rekonfiguracji pola wiedzy humanistycznej, synergicznych modeli lektury, rozpostartych między „wiedzą lokalną” a translokacją wiedzy. Wśród podejmowanych tematów szczególną dla nas wartość mają kwestie aktualnych tendencji ewolucji współczesnego dyskursu literaturoznawczego, skupionego wokół studiów tożsamościowych, memorycznych, postmemorycznych, wizualnych, audialnych oraz „zwrotów”: antropologicznego, performatywnego, topograficznego, posthumanistycznego, afektywnego.

 

O CZASOPIŚMIE

eISSN 2451-1595

ISSN 1897-340X (druk)

DOI czasopisma 10.25312/2451-1595

Wersją podstawową jest wersja elektroniczna dostępna w Open Access na zasadach licencji Creative Commons BY-SA

W latach 2020-2021 rocznik znalazł się na liście 500 periodyków wyróżnionych w programie MNiSW "Wsparcie dla czasopism".

 

 

 

Literary Study
History – Theory – Methodology – Criticism

Since 2007 we have been editing a refereed scholarly journal addressed to scholars from Poland and abroad, published by Academy of Humanities and Economics in Łódź, Chair of Literary Studies. The journal includes articles and studies, interpretative essays, scholarly reviews, reports, there is also a place for polemics and discussion.

Since 2016 slightly renewed journal formula has shifted its emphasis from stricte literary issues to interdisciplinary aspects of contemporary humanities. Referring to its different areas the journal deals with issues related to broadly-understood cultural comparative literature. As a meeting and integration place for Polish and foreign scientific community, the journal is addressed to specialists in literature, cultural experts, media specialists, cultural anthropologists, philosophers, sociologists, historians, theoreticians of the idea. It is a forum for exchanging ideas in the field of history and theory of literature, methodology of literary criticism and also literary criticism. The journal shows the latest evolutionary trends in contemporary literary discourse, existing trends and methods of literary studies, language and trends in a development of contemporary art criticism. Our ambition is to enrich the studies, which include classical areas of literary study, with a concept referring to a broadly-understood culturological, sociological, philosophical and aesthetic, socio-political, religious, ethnic, transmedial contexts. We are interested in results of the studies which show different aspects of interdisciplinary character of cultural theory of literature (cultural studies, media studies, cognitive science in relation to contemporary literary theory reflection), develop the question of reconfiguration in the field of humanistic knowledge, synergic models of reading, stretched between “local knowledge” and translocation of knowledge.

Among the topics treated, very important for us are the issues of current evolutionary trends in contemporary literary discourse, focused on identity, memory, post-memory, visual, audio studies and “expressions”: anthropological, performative, topographic.